Raad van Advies

De Raad van Advies is een officieel orgaan van v.v. Ariston'80, gekozen door de ALV. De belangrijkste taak van de Raad van Advies is het, zowel gevraagd als ongevraagd, adviseren van het bestuur. De Raad van Advies bestaat uit mensen die ervaring hebben met de club, in voldoende mate betrokken zijn en gezamenlijk een goede representatie van de club vormen. De Raad vergadert maandelijks met de voorzitter van het bestuur over de huidige gang van zaken. Hieronder staan de huidige leden van de RvA weergegeven en wordt er uitgelegd hoe je zelf lid kan worden.  

Leden

David Knops
Diana Pereira
Douwe Roelofsen
Janne de Hoop
Joeri Frederik
Koen de Bruin
Luuk van Koppen
Stefanie Peters

Het doel van de Raad van Advies is het ondersteunen van het bestuur van Ariston’80 door middel van gevraagd en ongevraagd advies. Dit advies gebeurt voornamelijk in de maandelijkse vergadering met de voorzitter, maar kan ook direct aan andere bestuursleden gegeven worden. De RvA waarborgt in het advies het beleid op langere termijn van v.v. Ariston’80, tevens is zij, gezamenlijk met het bestuur, verantwoordelijk voor het meerjarenplan van v.v. Ariston’80. 

Naast het advies over lopende zaken geeft de RvA advies met betrekking tot de keuze van nieuwe bestuursleden. Het bestuur moet de voordracht van de potentiële bestuursleden kunnen verantwoorden. Ook is er, voordat de bestuurswissel plaatsvindt, een bijeenkomst samen met de uiteindelijke voorgedragen bestuursleden. In deze bijeenkomst wordt over verschillende kernaspecten van de vereniging gesproken. Dit zorgt ervoor dat aankomend bestuursleden bewuster en beter voorbereid aan hun bestuursjaar kunnen beginnen. 

De raad zelf is verantwoordelijk voor het verloop van zijn leden. Op elke halfjaarlijkse ALV stellen minimaal twee leden hun plek verkiesbaar. Het bestuur geeft een advies over welke plekken het beste beschikbaar gesteld kunnen worden. Bij de halfjaarlijkse ALV kan elk v.v. Ariston’80-lid zichzelf of iemand anders kandidaat stellen voor de Raad van Advies. De kandidaat kan goed- of afgekeurd worden door de ALV door middel van een schriftelijke stemming. De voordragende moet tijdens een ALV onderbouwen waarom de voorgedragen persoon geschikt is voor de RvA.

Er zijn aantal criteria waaraan de voorgedragen persoon aan moet voldoen;

-    De kandidaat dient binding te hebben met de club, dit moet blijken door het verleden binnen de club en de huidige aanwezigheid op ALV’s, borrels en/of activiteiten.
-    Bestuurservaring binnen v.v. Ariston’80 is geen vereiste, er wordt wel geëist dat minimaal 50% van de leden van de RvA bestuurservaring heeft. Tevens wordt er geëist dat minimaal 33% van de leden nooit deelgenomen heeft aan een bestuur van v.v. Ariston’80.
-    Er mogen maximaal twee personen per team in de RvA deelnemen (de herenselectie wordt hierbij als één team gezien, maar voor deze selectie geldt een maximum van drie personen). Dit zorgt voor een evenwichtige representatie van de club.
 
Wil jij iemand of jezelf voordragen, dan kan dit door contact op te nemen met de voorzitter van het bestuur (voorzitter@ariston80.nl). 
 

De middelen waardoor de Raad van Advies hun advies kan geven aan het bestuur is onder andere met behulp van vergaderingen. Deze vergaderingen vinden minimaal een keer per twee maanden plaats en meer wanneer nodig. De vergaderingen kunnen zowel door de RvA als het v.v. Ariston’80 bestuur worden aangevraagd. 

Tevens hebben de leden van de RvA de mogelijkheid om notulen van de bestuursvergaderingen in te zien. Deze notulen zullen worden aangepast ten behoeve van de RvA. 

Vanzelfsprekend gaan de leden van de RvA discreet om met informatie die besproken wordt tijdens de vergaderingen en die in de notulen staat. Tevens wordt er van de RvA verwacht dat zij op ALV’s aanwezig zullen zijn.
 

2.6.1.13