Vertrouwenscontactpersoon

Onze vertrouwenscontactpersonen

Our Confidentiality people

Luuk van Koppen

06-57885557

luukvankoppen@hotmail.com

Saimi Triemstra

06-40984628

saimitriemstra@gmail.com

(best bereikbaar buiten werktijden)

Ariston'80 heeft een Vertrouwenscontacpersoon Omgang (VCP) aangesteld. De vertrouwenscontactpersoon is het eerste aanspreekpunt voor leden van en anders gelieerden aan Ariston'80 omtrent ongewenst gedrag binnen of buiten de vereniging. Kortom als je ergens mee zit kan je dat kwijt bij de VCP, die dit vertrouwelijk behandeld en samen met jou gaat kijken of en welke vervolgstappen jou kunnen helpen. Er is een protocol opgesteld, zodat de taken van de VCP zo goed mogelijk uitgevoerd worden, deze kan je hieronder lezen.

 

 

FAQ

Waarom hebben we vertrouwenscontactpersonen?

Gelukkig zijn de vertrouwenscontactpersonen er niet omdat er heel veel problemen bekend zijn binnen de vereniging. Maar binnen Ariston'80 is het wel belangrijk dat iedereen zich op zijn plek en geaccepteerd voelt. Als vereniging is het belangrijk dit zowel intern als extern uit te stralen, want bij Ariston'80 is iedereen welkom! Via deze vertrouwenscontactpersonen worden problemen rondom omgang en acceptatie op een veilige manier bespreekbaar en kan er zo goed mogelijk naar oplossingen gezocht worden.

 

Wanneer ga ik naar een vertrouwenscontactpersoon?

Een vertrouwenscontactpersoon is er om je te helpen als je je even niet op je plek binnen je team of de vereniging voelt of als je grensoverschrijdend gedrag ervaren hebt. Natuurlijk is een vertrouwenscontactpersoon er voor problemen zoals (seksuele) intimidatie, agressie en geweld, pesten, discriminatie en interne criminaliteit. Maar ook als je denkt dat je probleem minder ernstig is, maar je er graag even veilig met iemand over wil praten, dan kan je bij een vertrouwenscontactpersoon terecht.

 

Hoe kan ik het beste in contact komen met een vertrouwenscontactpersoon?

Via bovenstaande gegevens kan je de vertrouwenscontactpersonen heel gemakkelijk bereiken. Dit kan via de telefoon of via een mail, wat je zelf het prettigst vindt. Zij zullen dan met jou bespreken wat de beste manier is om in gesprek te gaan.

 

Hoe gaat het verder in zijn werk als ik met een vertrouwenscontactpersoon in gesprek ga?

Tijdens het gesprek zal de vertrouwenscontactpersoon samen met jou kijken wat de beste manier is om jouw problemen op te lossen. Soms is een gesprek al genoeg, soms zijn er vervolgstappen nodig. Zo kan het zijn dat de vertrouwenscontactpersoon je doorverwijst naar een hulpinstantie. Hierbij geldt altijd dat alles wat besproken wordt in vertrouwen is en zij nooit actie zullen ondernemen zonder dit met jou te overleggen.

 

Heeft de vertrouwenscontactpersoon geheimhoudingsplicht?

Zoals de naam vertrouwenscontactpersoon al zegt: er zal altijd zeer vertrouwelijk met de inhoud van het gesprek worden omgegaan. Wel wordt er aan het eind van het gesprek samen schriftelijk - dit kan anoniem - een korte rapportage opgesteld voor het bestuur. Dit heeft als doel dat het belangrijk is dat het bestuur ervan op de hoogte is dat er zaken spelen, welke zaken dat precies zijn blijft bij de vertrouwenscontactpersoon en jou.

Ariston’80 has constituted a Confidentiality person policy (In Dutch: Vertrouwenscontactpersoon, VCP). The Confidentiality person is the first point of approach for members or otherwise affiliated to Ariston’80 to confront inappropriate behaviour within or outside of the club. Simply put: if you are dealing with something, you can talk about it with a Confidentiality person, who will approach the problem with confidence and will consult you about the possible steps to take from there. A protocol has been formed for the Confidentiality person to handle all problems in the right way. You can read the protocol below.

 

 

 

FAQ

Why do we have a Confidentiality person?

Fortunately, the reason for recruiting Confidentiality people is not because there are many problems around the club. However, it is important that everyone feels confortable and accepted within Ariston. As a club, it is important that we show this both internally and externally, because everyone is welcome at Ariston’80! With help of the Confidentiality people, problems regarding social interaction and acceptation will become negotiable in a safe environment and will be easy to be assessed for solutions.

 

When do I go to a Confidentiality person?

A Confidentiality person is there to help you if you are not comfortable within your team of the club or if you have experienced inappropriate behaviour. Naturally, the Confidentiality person is there for problems like (sexual) intimidation, aggression and violence, bullying, discrimination and internal criminality. However also if you think your problem is less serious, but you would like to talk about it, you can approach the Confidentiality person.

 

How can I get in contact with a Confidentiality person?

Via the contact details above you can get in contact with the Confidentiality people. This can go via phone or email, whichever you prefer. They will discuss with you what is the best way to arrange a meeting.

 

What is the procedure after I get in contact with a Confidentiality person?

During your meeting, the Confidentiality person and you will discuss the possible ways to address your problem. Sometimes a single meeting is enough, sometimes some actions is required. It is possible that the Confidentiality person will refer you to an appropriate (external) aid agency. Important to notice is that everything that is discussed with the Confidentiality person will be confidential and they will never take action without discussing this with you.

 

Does the Confidentiality person have duty for confidentiality?

Like the name already says: the content of your conversation(s) with the Confidentiality person will always be handled in a confidential way. However, at the end of the conversation, you and the Confidentiality person will together create a short written report – this can be anonymous - of the meeting for the board. The purpose of this report is to keep the board aware of what is going on in and around the club.

2.7.0.3